Terms and conditions of use of the site

תקנון ותנאי שימוש באתר

“אינסטלציה פתרונות וחידושים” (להלן: “האתר”).

האתר מופעל ע”י “אינסטלציה פתרונות וחידושים“(להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”). האתר משמש כאתר למכירת מוצרי אינסטלציה ושרותי אינסטלציה אשר מציע,(בין היתר), למכירה גם מוצרים נוספים שונים (להלן: “המוצרים”).

כללי

 1. כללי

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המיניםוהשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתראת תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמיןלתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

  3. החברה רשאית בכל עתעל פי שיקול דעתה הבלעדילעדכן  תקנון זה.

  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולאריטבלטים למיניהם וכו’כמו כן הם חלים על השימוש באתרבין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכןהתשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”והתקנות אשר הותקנו מכוחוככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונותחרף האמור בסעיף זה יובהרכי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעותאי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברההנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

  9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבדבנוסףייתכנו הבדלים במראהבגווןבגודלוכיו”ב בין המוצרכפי שהוא מוצג באתרלבין המוצר במציאות.

  10. אין להעתיק ולהשתמשאו לאפשר לאחרים להשתמשבכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתרלרבות באתרי אינטרנט אחריםבפרסומים אלקטרונייםבפרסומי דפוס וכיו”בלכל מטרה אחרת.

  11. המועד שנרשםלכל עניין וענייןבמחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

 1. הרשמה לאתר

  1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

  2. כל אדםלרבות חברהרשאי להשתמש באתרלרבות לבצע רכישות באמצעות האתרבין היתרבכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבותבעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).

  3. הרישום הינו חד פעמיכאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

  4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלובמידה וישכח המזמין את הסיסמאתשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.

  5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספיםיזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.

  6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

  7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

  8. מבלי לגרוע מהאמור לעילהחברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתרבאופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראשלרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. רכישת מוצרים באתר

  1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניותלאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאיםשם פרטישם משפחהמס’ טלפוןכתובת דואר אלקטרוניבנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנהשם פרטישם משפחהמס’ טלפוןיישוברחוב  מס’ ביתקומהדירהכניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בביתהשדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

  2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

  3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

  4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

  5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

  6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”עם קבלת ההזמנההאתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלןהפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנהחיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

  7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמיןיהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

  8. ביצוע ההזמנות באתר מוגבלות למחזיקי כרטיסי אשראי מגיל 18 ומעלה.
 2. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

  1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי אשר מחזיקו הינו מעל גיל 18 או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל– (WWW.PAYPAL.COMוכל שירות דומהכפי שיהיה זמין לשימוש באתרמעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

  2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלוםיתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראיתעודת זהותסוג הכרטיס ותוקפואם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאלהחברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאלהשימוש וקבלת האישור מפייפאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.

  3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתרלהתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקווןישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנהיובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

  5. מיד לאחר ביצוע ההזמנהתבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמיןתינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

  6. במקרה בו לא אושרה העיסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עתיקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

  7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנהאם לא צוייןכי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנהלא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

  8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאיבפועל הוא חסרולא ניתן לספק אותובמקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

  9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

  10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראיעל המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

  11. ביצוע התשלום יעשה באמצעות עמוד סליקה באינטרנט (באמצעות ספק השירות "טרנזילה") שהינו בעצם דף תשלום מעוצב ומאובטח ב SSL EV העומד בתקן אבטחה PCI DSS שנוצר אוטומטית עבור העסק ומוכן מיידית לפעולה. בעת ביצוע הרכישה מופנים המשלמים לדף זה. בסיום התשלום, דף הסליקה שולח את המשלם חזרה לאתר העסק ולכן עמוד סליקה זה נקרא גם Redirect.
  12. מהו תקן PCI DSS : בשנים האחרונות אבטחת מידע ירודה וגידול בפעילות סליקה לא חוקית באינטרנט, הסבו ומסיבים לבתי עסק ותעשיית כרטיסי אשראי נזקים גבוהים בכסף ובמוניטין. חברות כרטיסי האשראי פיתחו תקן אבטחה המכיל את כלל הדרישות להיבטי אבטחת נתוני כרטיס אשראי. התקן מחייב כל גוף שמעביר, מעבד או שומר נתוני כרטיסי אשראי כמו חברות סליקה, בתי עסק וספקי שירות צד שלישי כאחד. לקוחות האתר המבצעים רכישות באתר מבצעים את הרכישה באמצעות נותן שירות חיצוני אשר מחזיק בתעודות הסמכה לתקן אבטחה אותם ניתן למצא בכתובת (  https://www.tranzila.com/PCI-certificate.html )
 1. אספקה והובלת המוצרים (מדיניות שילוח)

  1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאלכלומר המוצר שולםכמפורט לעילהמוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

  2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.

  3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.
   זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’לא כולל ימי שישישבתערבי חג וימי חג).

  4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחיםאזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

  5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיאהנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

  6. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראללכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנההמוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

  7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

  8. המשלוחים המבוצעים על ידי חברת שליחויותבאמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.

  9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנויושת על המזמין תשלום של דמי משלוחסכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמיןאלא אם כן צויין אחרת.

  10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצרבמכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאלהאתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

  11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמהמבצע צבאימבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.

   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

   3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

  12. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבתערבי חג וימי חג).

  13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתרבמקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

  14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכנייםבמקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעיםהמזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 2. ביטול רכישה מצד המזמין

  1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיומבלי לגרוע מהאמור:

   1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל admin@guoyanshop.com

   2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(דלחוק הגנת הצרכן.

   3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש.

   4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזרבשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”חלפי הנמוך.

   5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמהלא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם.

   6. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמיןלרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצריחולו גםכן.

 3. ביטול רכישה מצד החברה

  1. החברה תהא רשאיתעל פי שיקול דעתה הבלעדיבשל כל סיבהובכל עתלבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנהכולה או חלקהו/או את פעילות האתרכולו או חלקו.

  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמיןוהחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצריםככל ששולם.

  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמורלא תהיה למשתמש או למזמין כל טענהתביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

  4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאירשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערךבוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישירעקיףתוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 4.  זכויות יוצרים

  1. כל זכויות הקניין הרוחנילרבות פטנטיםזכויות היוצריםהדגמיםהמדגמים והסודות המסחרייםהנם רכושם של העוסק בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

  2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתרלרבות רשימת המוצריםתאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

  3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.guoyanshop.com ) של האתראין לעשות בסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאשימוש בלא קבלת הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש.

  4. אין להעתיקלשכפללהפיץלמכורלשווקלהשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתרלרבות סימני מסחרתמונות וטקסטיםעיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

  1. אין לקשר לתכנים מהאתרשאינם דף הבית של האתר (קישור עמוקואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיאאלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהואכך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

  2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 1. אחריות

  1. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמהאינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיאעל תיקונםהרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים המפורסמים באתר.

  2. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמהאינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצונייםשאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתריובהר כי הנהלת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

  3. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמהאינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

  4. בכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  5. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמהאינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיאלשירות המוצע להתקנת המוצרים בבית הלקוח, האחריות המלאה תחול על המתקין עצמו וכל טענה או נזק שנגרם ללקוח באמצעות גורם צד שלישי יעשה מול המתקין,כתב האחריות עבור השירות המוצע יעשה על ידי המתקין ויסופק ללקוח לאחר ביצוע ההתקנה.
 1. סודיות ופרטיות

  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שםדואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר.

  2. הנהלת האתר לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקיםבמידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

  3. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוךופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זהלמען הסר ספקפרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של הנהלת האתר.

  4. למרות האמור לעילהחברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהםהמזמין עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקיאם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

  5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמיןללא זיהוי המזמין הספציפילצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיותאם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעהלא תהיה למשתמש כל טענהתביעה או דרישה כלפי החברה.

  7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליוןהחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהואעקיף או ישירשייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 1. דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנוהוא הדין הישראלי בלבד.

  2. בכל מקרה של מחלוקתתהא לבתי המשפט (השלום או המחוזיתל אביביפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

  3. הדין החל על השימוש באתרעל ההזמנה ועל תקנון זהלרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

אינסטלציה פתרונות וחידושים
Logo
Enable registration in settings - general
×

נשמח לעזור בכל שאלה הנוגעת לשרברבות

×
Skip to content
Shopping cart